top of page

Zásady ochrany osobných údajov

A. Úvod

 1. Súkromie návštevníkov našich webových stránok je pre nás veľmi dôležité a zaviazali sme sa ho chrániť. Táto zásada vysvetľuje, čo robíme s vašimi osobnými údajmi.

 2. Váš súhlas s používaním súborov cookie v súlade s našimi podmienkami pri vašej prvej návšteve našej webovej stránky nám umožňuje používať súbory cookie pri každej vašej návšteve našej webovej stránky.

B. Poďakovanie

Tento dokument bol vytvorený pomocou šablóny od SEQ Legal (seqlegal.com) a upravený webom Planet Planet ( www.websiteplanet.com ).

C. Zhromažďovanie osobných údajov

Nasledujúce typy osobných údajov môžu byť zhromažďované, uchovávané a používané:

 1. informácie o vašom počítači vrátane IP adresy, geografickej polohy, typu a verzie prehliadača a operačného systému;

 2. informácie o vašich návštevách a používaní tejto webovej stránky vrátane zdroja sprostredkovania, dĺžky návštevy, zobrazených stránok a prechodu webových stránok;

 3. informácie, ako je e-mailová adresa, ktorú zadávate pri registrácii na našej webovej stránke;

 4. údaje, ktoré zadávate pri vytváraní profilu na našej webovej stránke – napríklad vaše meno, profilové obrázky, pohlavie, dátum narodenia, stav, záujmy a záľuby, vzdelanie a povolanie;

 5. informácie, ako je vaše meno a e-mailová adresa, ktoré zadávate pri registrácii do našich e-mailových služieb a/alebo bulletinov;

 6. informácie, ktoré zadávate pri používaní služieb na našej webovej stránke;

 7. informácie generované pri používaní našej webovej stránky, vrátane toho, kedy, ako často a za akých podmienok ju používate;

 8. informácie týkajúce sa vášho nákupu, použitých služieb alebo transakcií, ktoré vykonáte prostredníctvom našej webovej stránky, ktoré zahŕňajú vaše meno, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu a údaje o kreditnej karte;

 9. informácie, ktoré odošlete na našu webovú stránku s úmyslom zverejniť ich na internete, vrátane vášho používateľského mena, profilových obrázkov a obsahu vášho príspevku;

 10. informácie obsiahnuté v akejkoľvek komunikácii, ktorú nám pošlete e-mailom alebo prostredníctvom webovej stránky, vrátane samotného obsahu a metadát;

 11. akékoľvek ďalšie osobné údaje, ktoré nám pošlete.

Pred zdieľaním osobných údajov inej osoby s nami musíte získať súhlas tejto osoby so zverejnením a spracovaním týchto osobných údajov v súlade s týmito zásadami.

D. Používanie vašich osobných údajov

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom našej webovej stránky, sa použijú na účely uvedené v týchto zásadách alebo na príslušných stránkach webovej lokality. Vaše osobné údaje môžeme použiť na nasledujúce účely:

 1. spravovanie našej webovej stránky a podnikania;

 2. prispôsobenie našej webovej stránky vám;

 3. umožnenie využívania služieb dostupných na našej webovej stránke;

 4. zasielanie tovaru zakúpeného prostredníctvom našej webovej stránky;

 5. poskytovanie služieb zakúpených prostredníctvom našej webovej stránky;

 6. zasielanie výpisov, faktúr, upomienok a inkasovanie platieb;

 7. zasielanie nekomerčných obchodných správ;

 8. posielať vám konkrétne požadované e-mailové upozornenia;

 9. zasielanie nášho e-mailového spravodaja, ak ste o to požiadali (môžete nás kedykoľvek informovať, ak ho už nepotrebujete);

 10. zasielanie marketingových oznámení o našom podnikaní alebo o podnikaní starostlivo vybraných tretích strán, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať, poštou alebo, ak ste s tým výslovne súhlasili, e-mailom alebo podobnou technológiou (môžete nám kedykoľvek povedať, ak už nepotrebujete marketingovú komunikáciu);

 11. poskytovanie štatistických informácií o našich užívateľoch tretím stranám (takéto tretie strany však nebudú môcť z týchto informácií identifikovať žiadneho jednotlivého užívateľa);

 12. riešenie otázok a sťažností, ktoré ste vzniesli alebo sa vás inak týkali v súvislosti s našou webovou stránkou;

 13. udržiavanie bezpečnosti našej webovej stránky a predchádzanie podvodom;

 14. overenie súladu s podmienkami používania našich webových stránok (vrátane monitorovania súkromných správ odoslaných prostredníctvom našej služby súkromných správ); and

 15. ďalšie použitie.

Ak odošlete osobné údaje na zverejnenie na našej webovej stránke, zverejníme a použijeme ich v súlade s licenciou, ktorú nám udeľujete.

Vaše nastavenia ochrany osobných údajov možno použiť na obmedzenie zverejňovania vašich informácií na našej webovej lokalite a možno ich upraviť pomocou ovládacích prvkov ochrany osobných údajov na tejto webovej lokalite.

Bez vášho výslovného súhlasu neposkytneme vaše osobné údaje žiadnej tretej strane za účelom priameho marketingu pre ňu ani pre inú tretiu stranu.

E. Zverejnenie osobných údajov

Vaše osobné údaje môžeme zverejniť ktorémukoľvek z našich zamestnancov, úradníkov, poisťovateľov, odborných poradcov, agentov, dodávateľov alebo subdodávateľov, ak je to primerane potrebné na účely uvedené v týchto zásadách.

Vaše osobné údaje môžeme sprístupniť ktorémukoľvek členovi našej skupiny spoločností (tj našim dcérskym spoločnostiam, našej hlavnej holdingovej spoločnosti a ktorejkoľvek z jej dcérskych spoločností), ak je to primerane potrebné na účely uvedené v týchto zásadách.

Vaše osobné údaje môžeme zverejniť:

 1. v rozsahu, v akom nám to ukladá zákon;

 2. v súvislosti s akýmikoľvek prebiehajúcimi alebo budúcimi súdnymi konaniami;

 3. na stanovenie, výkon alebo obranu našich zákonných práv (vrátane poskytovania informácií iným s cieľom zabrániť podvodom a znížiť úverové riziko);

 4. kupujúcemu (alebo potenciálnemu kupujúcemu) akéhokoľvek podniku alebo aktív, ktoré predávame (alebo o predaji uvažujeme); and

 5. akejkoľvek osobe, o ktorej sa odôvodnene domnievame, že od nej môže súd alebo iný príslušný orgán požadovať poskytnutie takýchto osobných údajov a ak by podľa nášho názoru takýto súd alebo orgán mohol nariadiť sprístupnenie takýchto osobných údajov.

Okrem prípadov uvedených v týchto zásadách neposkytneme vaše osobné údaje tretím stranám.

F. Medzinárodné prenosy údajov

 1. Údaje, ktoré zhromažďujeme, sa môžu uchovávať, spracovávať a prenášať medzi ktoroukoľvek z krajín, v ktorých pôsobíme, aby sme ich mohli používať v súlade s týmito zásadami.

 2. Údaje, ktoré zhromažďujeme, môžu byť prenesené do nasledujúcich krajín, ktoré nemajú zákony na ochranu údajov ekvivalentné tým v Európskom hospodárskom priestore: Spojené štáty americké, Rusko, Japonsko, Čína a India.

 3. Osobné informácie, ktoré uverejníte na našej stránke alebo odošlete na zverejnenie na našej stránke, môžu byť dostupné na celom svete prostredníctvom internetu. Nemôžeme zabrániť použitiu alebo zneužitiu týchto informácií inými osobami.

 4. Výslovne súhlasíte s prenosom osobných údajov popísaných v tejto časti F.

G. Uchovávanie osobných údajov

 1. Táto časť G stanovuje zásady a postupy uchovávania údajov navrhnuté tak, aby zabezpečili, že budeme dodržiavať naše zákonné povinnosti týkajúce sa uchovávania a vymazania osobných údajov.

 2. Osobné údaje, ktoré spracúvame na akýkoľvek účel alebo účely, nesmieme uchovávať dlhšie, ako je potrebné na daný účel alebo účely.

 3. Bez toho, aby bol dotknutý článok G 2, vymažeme osobné údaje, ktoré spadajú do nižšie uvedených kategórií, v dátume a čase uvedenom nižšie:

  1. osobné údaje budú vymazané dňa {ENTER DATE / TIME}; and

  2. {ENTER ADDITIONAL DATES/TIMES}.

 4. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto časti G budeme uchovávať dokumenty (vrátane elektronických) obsahujúce osobné údaje

   1. v rozsahu, v akom nám to ukladá zákon;

   2. ak sa domnievame, že dokumenty môžu byť relevantné pre akékoľvek prebiehajúce alebo budúce súdne konania; and

   3. na stanovenie, výkon alebo obranu našich zákonných práv (vrátane poskytovania informácií iným s cieľom zabrániť podvodom a znížiť úverové riziko).

H. Bezpečnosť vašich osobných údajov

 1. Prijmeme primerané technické a organizačné opatrenia, aby sme zabránili strate, zneužitiu alebo zmene vašich osobných údajov.

 2. Všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete, uchovávame na našich zabezpečených serveroch (chránených heslom a firewallom).

 3. Všetky elektronické finančné transakcie zadané prostredníctvom našej webovej stránky budú šifrované.

 4. Beriete na vedomie, že prenos informácií cez internet je vo svojej podstate neistý a nemôžeme zaručiť bezpečnosť údajov odosielaných cez internet.

 5. Zodpovedáte za zachovanie dôvernosti hesla, ktoré používate na prístup na našu webovú stránku; nebudeme vás žiadať o vaše heslo (okrem prípadov, keď sa prihlásite na našu webovú stránku).

I. Zmeny

Tieto zásady môžeme z času na čas aktualizovať uverejnením novej verzie na našej webovej lokalite. Túto stránku by ste mali občas skontrolovať, aby ste sa uistili, že rozumiete akýmkoľvek zmenám v týchto zásadách._cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_O zmenách týchto zásad vás môžeme informovať e-mailom alebo prostredníctvom súkromných správ na našej webovej stránke.

J. Vaše práva

Môžete nás nasmerovať, aby sme vám poskytli akékoľvek osobné údaje, ktoré o vás uchovávame. Poskytovanie takýchto informácií bude podliehať nasledovnému:

 1. platba poplatku {ENTER FEE IF RELEVANT}; and

 2. predložením relevantného dokladu o vašej totožnosti ({UPRAVTE TEXT, ABY ODHAĽOVALI VAŠE POLITIKY, na tento účel zvyčajne akceptujeme notársky overenú fotokópiu vášho pasu a originálnu kópiu vášho účtu za energie s vašou aktuálnou adresou}).

V rozsahu povolenom zákonom môžeme odmietnuť poskytnúť osobné údaje, ktoré požadujete.

Kedykoľvek nám môžete dať pokyn, aby sme nespracovávali vaše osobné údaje na marketingové účely.

V praxi zvyčajne buď vopred výslovne súhlasíte s tým, ako používame vaše osobné údaje na marketingové účely, alebo vám ponúkneme možnosť odmietnuť používanie vašich osobných údajov na marketingové účely.

K. Webové stránky tretích strán

Naša webová lokalita obsahuje hypertextové odkazy a podrobnosti o webových lokalitách tretích strán. Nemáme žiadnu kontrolu nad zásadami ochrany osobných údajov a praktikami tretích strán a nezodpovedáme za ne.

L. Aktualizácia údajov

Dajte nám vedieť, či je potrebné opraviť alebo aktualizovať osobné údaje, ktoré o vás uchovávame.

M. Súbory cookie

Naša webová stránka používa súbory cookie. A cookie je súbor obsahujúci identifikátor (reťazec písmen a číslic), ktorý webový server odošle do webového prehliadača a uloží ho webový prehliadač._cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_Tento identifikátor sa potom odošle späť na server vždy, keď si prehliadač vyžiada stránku zo servera. Cookies môžu byť „trvalé“ alebo „relácie“._5cc-31-9419 bb3b-136bad5cf58d_Trvalé súbory cookie budú uložené webovým prehliadačom a zostanú platné až do dátumu vypršania platnosti, pokiaľ ich používateľ pred dátumom platnosti nevymaže. Session súbory cookie na druhej strane vypršia relácia používateľa po zatvorení webového prehliadača. Cookies zvyčajne neobsahujú žiadne informácie, ktoré by jednoznačne identifikovali používateľa, ale osobné údaje, ktoré o vás ukladáme, môžu byť prepojené s informáciami uloženými a získanými od cookies.

 1. Názvy súborov cookie, ktoré používame na našej webovej stránke, a dôvody ich používania sú uvedené nižšie:

  1. Na našej webovej stránke používame Google Analytics a Adwords na rozpoznanie počítača a {ZAHRNUTIE VŠETKÝCH POUŽITÍ, KTORÉ SA NA VAŠEJ STRÁNKE POUŽÍVAJÚ COOKIES, keď používateľ navštívi webovú stránku / sledovanie pohybu používateľa na našej webovej stránke / umožnenie používania nákupného košíka na webové stránky / zlepšenie použiteľnosti webových stránok / analýza používania webových stránok / správa webových stránok / prevencia podvodov a zlepšenie bezpečnosti webových stránok / prispôsobenie webových stránok pre každého používateľa / cielená reklama podľa individuálnych záujmov konkrétnych používateľov / opísať dôvod (dôvody)};

 2. Väčšina prehliadačov vám umožňuje odmietnuť prijímanie súborov cookie – napríklad:

  1. v Internet Exploreri (verzia 10) môžete blokovať cookies zmenou dostupných nastavení cookies kliknutím na „Nástroje“, „Možnosti internetu“, „Ochrana osobných údajov“ a potom na „Rozšírené“;

  2. vo Firefoxe (verzia 24) môžete zablokovať všetky súbory cookie kliknutím na „Nástroje“, „Možnosti“, „Ochrana osobných údajov“, potom v rozbaľovacej ponuke vyberte možnosť „Použiť vlastné nastavenia histórie“ a zrušte začiarknutie políčka „Prijímať súbory cookie z webových stránok“;  and

  3. v Chrome (verzia 29) môžete zablokovať všetky cookies v menu „Prispôsobenie a ovládanie“, kde kliknete na „Nastavenia“, „Zobraziť rozšírené nastavenia“ a „Nastavenia obsahu“ a následne pod nadpisom „Cookies“ vyberiete „Blokovať webové stránky“ od nastavenia akýchkoľvek údajov“.

Blokovanie všetkých súborov cookie bude mať negatívny vplyv na použiteľnosť mnohých webových stránok. Ak zablokujete súbory cookie, nebudete môcť využívať všetky funkcie našej webovej stránky.

 1. Súbory cookie už uložené vo vašom počítači môžete vymazať – napríklad:

  1. v Internet Exploreri (verzia 10) musíte súbory cookie vymazať ručne (návod, ako to urobiť, nájdete tu: http://support.microsoft.com/kb/278835 );

  2. vo Firefoxe (verzia 24) môžete súbory cookie vymazať kliknutím na „Nástroje“, „Možnosti“ a „Ochrana osobných údajov“, potom výberom položky „Použiť vlastné nastavenia histórie“, kliknutím na „Zobraziť súbory cookie“ a následným kliknutím na „Odstrániť všetky súbory cookie“ ;_cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_and

  3. v Chrome (verzia 29) môžete vymazať všetky cookies v menu „Prispôsobenie a ovládanie“, kde kliknete na „Nastavenia“, „Zobraziť rozšírené nastavenia“ a „Vymazať údaje prehliadača“ a pred kliknutím na „Vymazať údaje prehliadača“ vyberiete „Vymažte súbory cookie a ďalšie údaje a rozšírenia stránok“.

 2. Odstránenie súborov cookie bude mať negatívny vplyv na použiteľnosť mnohých webových stránok.

bottom of page